Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2010

Αιτήσεις για ωρομισθίους στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

Ξεκινάει από τη Δευτέρα 23 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις θέσεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ. Το εν λόγω προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και θα καλύψει ανάγκες των προγραμμάτων των ΙΕΚ για το σχολικό έτος 2010 - 2011. Οσοι ενδιαφέρονται για κάποιο από τα 32 ΙΕΚ που αναφέρονται στην ανακοίνωση του Οργανισμού και πληρούν τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Μαζί με την αίτηση, που είναι έντυπη και χορηγείται από τις γραμματείες των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση www. oaed.gr, οι υποψήφιοι υποβάλλουν επίσης:
- Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας, επικυρωμένη από αρμόδια αρχή.
- Αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών στον οποίο θα πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η ειδικότητα, η οποία και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική προκήρυξη. Στην περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει: α) φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και β) βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λπ.).
- Τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών.
- Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας.
- Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.
- Φωτοτυπία της κάρτας ή του δελτίου ανεργίας για όσους είναι άνεργοι.
- Βεβαίωση ή άλλο επίσημο έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του υποψηφίου.
- Φωτοτυπίες εκκαθαριστικών φορολογικής δήλωσης ή των εντύπων Ε1.
- Εναρξη επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από την αντίστοιχη ΔΟΥ και φωτοτυπία εντύπων Ε3 της ιδιότητας ή του επαγγέλματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
- Εάν ο υποψήφιος είναι πτυχιούχος αλλοδαπής οφείλει επίσης να υποβάλει απολυτήριο ελληνικού σχολείου ή σχετική βεβαίωση γνώσης ελληνικής γλώσσας.
- Για τις ειδικότητες των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στις οποίες απαιτείται βιβλιάριο υγείας από νομαρχία σε ισχύ, είναι απαραίτητη η προσκόμιση νόμιμα επικυρωμένου φωτοαντίγραφου του.
Οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής πρέπει να έχουν βασικό τίτλο σπουδών στην ειδικότητα Πληροφορικής. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www. oaed.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: