Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2008

Επαγγελματικά δικαιώματα - Αναγνωρίσεις προσόντων


Τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης καθορίζονται με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού ΕΘνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.

Α. Ρύθμιση επαγγελματικών δικαιωμάτων

1. Ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των επιπέδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια υπουργεία και τους κοινωνικούς εταίρους. Για την υλοποίηση του έργου αυτού συστάθηκε και λειτουργεί η Εθνική Επιτροπή Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (Ε.Ε.Κ.Ε.Δ.).
2. Ο Ο.Ε.Ε.Κ. προωθεί κατά προτεραιότητα τα επαγγελματικά δικαιώματα των ειδικοτήτων που αφορούν επαγγέλματα για τα οποία απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
3. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ. αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν διορισμού στο Δημόσιο Τομέα ( Π.Δ. 50/2001, ΦΕΚ 39/Α΄/5-3-2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα»).

B. Αναγνωρίσεις επαγγελματικών προσόντων και εκπαιδευτικών τίτλων

1. Στον Ο.Ε.Ε.Κ. λειτουργεί το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.). Το Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ. συστάθηκε και συγκροτήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 14 του Π.Δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178/Α΄/1998) με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης».Το Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ έχει ως έργο: α) το συντονισμό εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο των διατάξεων της οδηγίας και β) τη διατύπωση γνώμης προς τις αρμόδιες διοικητικές αρχές (Υπουργείο) για τη συνδρομή των προϋποθέσεων αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν από υπηκόους Κ-Μ της Ε.Ε. στην Ε.Ε. προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμά τους στην Ελλάδα.
Οι αιτήσεις για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων κατατίθενται στο αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Υπουργείο. Ο εκπρόσωπος του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου στο Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ ασκεί καθήκοντα εισηγητή. Το Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ. εκτιμά το σύνολο των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο ενδιαφερόμενος και διατυπώνει την κατά νόμο γνώμη του. Ο φάκελος των δικαιολογητικών του ενδιαφερομένου με απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεων του Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ. επαναδιαβιβάζεται στο Υπουργείο, το οποίο δεσμεύεται να εκδώσει απόφαση.

2. Στον Ο.Ε.Ε.Κ. λειτουργεί Επιτροπή Ισοτιμιών με αρμοδιότητα τη χορήγηση ισοτιμιών τίτλων σπουδών του επιπέδου της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Ισοτιμώνται τίτλοι αυτού του επιπέδου που έχουν εκδοθεί από κατηργημένες σχολικές μονάδες της ημεδαπής ή αντίστοιχες σχολικές μονάδες του εξωτερικού. Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν έντυπο αίτησης, ερωτηματολόγιο, υπεύθυνη δήλωση, που διατίθενται από την υπηρεσία, και προσκομίζουν απολυτήριο τίτλο βασικής εκπαίδευσης, πτυχίο επαγγελματικής σχολής και αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών στην επαγγελματική σχολή.

Στην περίπτωση μη ολοκληρωμένης φοίτησης σε επαγγελματική σχολή, η Επιτροπή κατατάσσει τους ενδιαφερόμενους να φοιτήσουν σε κύκλο και τάξη Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) για να συμπληρώσουν την εκπαίδευσή τους. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία της Επιτροπής ή αποστέλλονται ταχυδρομικά και οι απαντήσεις κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους με επιστολή μέσω ταχυδρομείου.

1 σχόλιο:

κατερίνα είπε...

Τελικά ποιο είναι το καλύτερο ιδιωτικό ΙΕΚ;