Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

Ι.Ε.Κ. (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) - Οδηγός ειδικοτήτων

Οι αμοιβές των εκπαιδευτών στα ΙΕΚ, τις ΣΕΚ, τα ΣΔΕ και τα ΚΔΒΜ

Καθορίστηκε με κοινή απόφαση των υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών η ωριαία αμοιβή των εκπαιδευτών ενηλίκων Δημοσίων φορέων γενικής τυπικής εκπαίδευσης και μη τυπικής εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.),  ως εξής:
α) Μέλη ΔΕΠ:
Ι. Τακτικοί Καθηγητές σε Α.Ε.Ι είκοσι επτά (27) ευρώ.
II. Αναπληρωτές Καθηγητές σε Α.Ε.Ι εικοσιπέντε (25) ευρώ.
III. Επίκουροι Καθηγητές σε Α.Ε.Ι και λοιπά μέλη ΔΕΠ είκοσι τρία (23) ευρώ.
β) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, είκοσι (20) ευρώ.
γ) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, δέκα οκτώ (18) ευρώ.
δ) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεκαπέντε (15) ευρώ.
ε) Μη πτυχιούχοι, δώδεκα (12) ευρώ.
στ) Εμπειροτέχνες.
Ι. δεκατρία (13) ευρώ.
II. δεκατέσσερα (14) ευρώ.
III. Δεκαέξι (16) ευρώ.
2. Η διαβάθμιση των αμοιβών των εμπειροτεχνών εκπαιδευτών ενηλίκων σε τρεις κατηγορίες ωρομισθίων αμοιβών τελεί σε συνάρτηση με:
α) τη φύση και την ιδιαιτερότητα του αντικειμένου ενασχόλησης (συντελεστής δυσκολίας),
 β) της εξειδίκευσης στο αντικείμενο,
γ) τα συνολικά χρόνια απασχόλησης στο αντικείμενο του επαγγέλματος.
Η ανωτέρω διαβάθμιση αμοιβών γίνεται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της διεύθυνσης του Ι.Ε.Κ. και έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
Η παρούσα απόφαση αφορά τους εκπαιδευτές ενηλίκων, σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Αριθμ. 644/17.1.2013 Ωριαία αμοιβή εκπαιδευτών ενηλίκων

Αριθμ. 644

(ΦΕΚ Β' 171/31-01-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα»,

2. Το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 3687/2008 «Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 159.

3. Το άρθρο 25 παρ. 15 του Ν. 3614/2007, που προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 8 της από 18−12−2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 246).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/1989 «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.)» (ΦΕΚ Α΄ 64).

5. Το Π.Δ. 386/1991 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 139).

6. Τις διατάξεις του Ν. 2909/2001 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.) σε Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.)» (ΦΕΚ Α΄ 90).

7. Το άρθρο 33 παρ. 1 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) με το οποίο η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων μετονομάστηκε σε Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης.

8. Το Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 163).

9. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141).

10. Το Π.Δ. 86/2012 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α΄ 141).

11. Την ανάγκη καθορισμού το ύψους της ωριαίας αποζημίωσης των εκπαιδευτών ενηλίκων, σε συνδυασμό με το τρέχον επίπεδο αμοιβών, τις εύλογες οικονομικές δυνατότητες των εκπαιδευόμενων, το επίπεδο των εκπαιδευτών και τη φύση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου,

12. Ότι η παρούσα προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό και συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), η δαπάνη δε αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς των ενταγμένων στο ΠΔΕ συγχρηματοδοτούμενων έργων,

αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε το ύψος της ωριαίας αμοιβής εκπαιδευτών ενηλίκων ως εξής:

α) Μη πτυχιούχοι με εμπειρία μέχρι και 10 έτη, δεκατρία (13) ευρώ, με εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών, δεκατέσσερα (14) ευρώ.

β) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δέκα επτά (17) ευρώ.

β) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, δέκα εννέα (19) ευρώ.

γ) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, είκοσι δύο (22) ευρώ.

δ) Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων/Μέλη ΕΠ ΤΕΙ, είκοσι επτά (27) ευρώ.

2. Η παρούσα απόφαση αφορά τους εκπαιδευτές ενηλίκων στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης, που απασχολούνται σε συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ προγράμματα. Οι όροι εκπαιδευτής ενηλίκων και μη τυπική εκπαίδευση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Ν. 3872/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 163), όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Σε εφαρμογή του με Aριθμ.Πρωτ. 2/30459/0022/4-6-2010 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το ποσό της ωριαίας αντιμισθίας του προσωπικού καθορίζεται ως εξής:

Α1. Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ Δημόσιοι Υπάλληλοι (Μείωση 8% από 01/06/2010)

α. Για όσους έχουν την ιδιότητα του Καθηγητή ΑΕΙ σε 23,17 €
β. Για όσους έχουν την ιδιότητα του Αναπληρωτή Καθηγητή ΑΕΙ σε 21,38 €
γ. Για όσους έχουν την ιδιότητα του Επίκουρου Καθηγητή ΑΕΙ σε 19,01 €
δ. Για όσους έχουν την ιδιότητα του Λέκτορα ΑΕΙ σε 17,10 €
Α2. Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ Ιδιωτικοί Υπάλληλοι (Μείωση 3% από 01/06/2010)
α. Για όσους έχουν την ιδιότητα του Καθηγητή ΑΕΙ σε 25,81 €
β. Για όσους έχουν την ιδιότητα του Αναπληρωτή Καθηγητή ΑΕΙ σε 23,82 €
γ. Για όσους έχουν την ιδιότητα του Επίκουρου Καθηγητή ΑΕΙ σε 21,18 €
δ. Για όσους έχουν την ιδιότητα του Λέκτορα ΑΕΙ σε 19,06 €
Β1. Μέλη Ε.Π ΤΕΙ Δημόσιοι Υπάλληλοι (Μείωση 8% από 01/06/2010)
α. Για όσους έχουν την ιδιότητα του Καθηγητή ΤΕΙ και είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος ή Ισότιμου Τίτλου Σπουδών σε 17,10 €
β. Για όσους έχουν την ιδιότητα του Καθηγητή ΤΕΙ και είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος ή Ισότιμου Τίτλου Σπουδών (Master, D.E.S., D.E.S.S., D.E.A. κ.α) σε 16,16 €
Β2. Μέλη Ε.Π ΤΕΙ Ιδιωτικοί Υπάλληλοι (Μείωση 3% από 01/06/2010)
α. Για όσους έχουν την ιδιότητα του Καθηγητή ΤΕΙ και είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος ή Ισότιμου Τίτλου Σπουδών σε 19,06 €
β. Για όσους έχουν την ιδιότητα του Καθηγητή ΤΕΙ και είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος ή Ισότιμου Τίτλου Σπουδών (Master, D.E.S., D.E.S.S., D.E.A. κ.α) σε 18,00 €
Γ1. Πάσης φύσεως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές Δημοσίων ΙΕΚ Δημόσιοι Υπάλληλοι (Μείωση 8% από 01/06/2010)
α. Για όσους είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος ή Ισότιμου Τίτλου Σποδών σε 16,63 €
β. Για όσους είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος ή Ισότιμου Τίτλου Σπουδών (Master, D.E.S., D.E.S.S., D.E.A. κ.α) σε 15,69 €
γ. Για όσους είναι κάτοχοι Πτυχίου ή Διπλώματος ΑΕΙ (αρ. 3 του Ν.2470/97):
1. Εξαετούς φοίτησης σε 14,26 €
2. Πενταετούς φοίτησης σε 13,78 €
3. Τετραετούς φοίτησης σε 13,30 €
δ. Για όσους ανήκουν στην κατηγορία Π.Ε χωρίς Δίπλωμα ή Πτυχίο Α.Ε.Ι ή ισότιμο Τίτλο Σπουδών σε 12,83 €
ε. Για όσους ανήκουν στην κατηγορία ΤΕ και είναι κάτοχοι Πτυχίου ή Διπλώματος πλήρους τετραετούς φοιτήσεως Ανωτέρας Σχολής (Πρώην ΑΡ4) σε 12,83 €
στ. Για όσους ανήκουν στην κατηγορία ΤΕ και είναι κάτοχοι Πτυχίου ή Διπλώματος Τ.Ε.Ι ή Ισότιμου Τίτλου Σπουδών σε 12,36 €
ζ. Για όσους ανήκουν στην κατηγορία ΤΕ και χωρίς Διπλώμα Τ.Ε.Ι ή Ισότιμου Τίτλου Σπουδών σε 11,88 €
η. Για όσους είναι απόφοιτοι ΙΕΚ και είναι κάτοχοι του Διπλώματος Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης σε 11,41 €
θ. Για όσους ανήκουν στην κατηγορία Δ.Ε (περιλαμβάνονται οι κατηγορίες Δ.Ε.1 και Δ..Ε. 2 του Ν. 1505/84, καθώς και Δ.Ε.3 με πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής του Ν. 576/77) σε 9,98 €
Γ2. Πάσης φύσεως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές Δημοσίων ΙΕΚ Ιδιωτικοί Υπάλληλοι (Μείωση 3% από 01/06/2010)
α. Για όσους είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος ή Ισότιμου Τίτλου Σπουδών σε 18,53 €
β. Για όσους είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος ή Ισότιμου Τίτλου Σπουδών (Master, D.E.S., D.E.S.S., D.E.A. κ.α) σε 17,47 €
γ. Για όσους είναι κάτοχοι Πτυχίου ή Διπλώματος ΑΕΙ (αρ. 3 του Ν.2470/97):
1. Εξαετούς φοίτησης σε 15,89 €
2. Πενταετούς φοίτησης σε 15,36 €
3. Τετραετούς φοίτησης σε 14,82 €
δ. Για όσους ανήκουν στην κατηγορία Π.Ε χωρίς Δίπλωμα ή Πτυχίο Α.Ε.Ι ή ισότιμο Τίτλο Σπουδών σε 14,30 €
ε. Για όσους ανήκουν στην κατηγορία ΤΕ και είναι κάτοχοι Πτυχίου ή Διπλώματος πλήρους τετραετούς φοιτήσεως Ανωτέρας Σχολής (Πρώην ΑΡ4) σε 14,30 €
στ. Για όσους ανήκουν στην κατηγορία ΤΕ και είναι κάτοχοι Πτυχίου ή Διπλώματος Τ.Ε.Ι ή Ισότιμου Τίτλου Σπουδών σε 13,76 €
ζ. Για όσους ανήκουν στην κατηγορία ΤΕ και χωρίς Διπλώμα Τ.Ε.Ι ή Ισότιμου Τίτλου Σπουδών σε 13,23 €
η. Για όσους είναι απόφοιτοι ΙΕΚ και είναι κάτοχοι του Διπλώματος Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης σε 12,71 €
θ. Για όσους ανήκουν στην κατηγορία Δ.Ε (περιλαμβάνονται οι κατηγορίες Δ.Ε.1 και Δ..Ε. 2 του Ν. 1505/84, καθώς και Δ.Ε.3 με πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής του Ν. 576/77) σε 11,13 €
Για τη διδασκαλία ειδικών μαθημάτων εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχη σχολή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή όπου απαιτείται εκπαιδευτικό προσωπικό που έχει εξειδίκευση ή υψηλή εξειδίκευση μέσα από την επιχείρηση ή σπό την άσκηση του επαγγέλματος του, η ωριαία αντιμισθία έχει ως εξής:
Δημόσιοι Υπάλληλοι (Μείωση 8% από 01/06/2010)
α. Εκπαιδευτές κατηγορίας Α σε 11,88 €
β. Εκπαιδευτές κατηγορίας Β σε 15,69 €
γ. Εκπαιδευτές κατηγορίας Γ σε 20,19 €
Ιδιωτικοί Υπάλληλοι (Μείωση 3% από 01/06/2010)
α. Εκπαιδευτές κατηγορίας Α σε 13,23 €
β. Εκπαιδευτές κατηγορίας Β σε 17,21 €
γ. Εκπαιδευτές κατηγορίας Γ σε 22,49 € 
πηγή: 

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ

Επιτρέψτε μου να γράψω δύο σειρές για το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας, σαν αποτέλεσμα της κατάρρευσης ενός μοντέλου, που κατα κοινή ομολογία δεν οδηγούσε πουθενα.
Το βασικό θύμα της δανεικής ευμάρειας της προηγούμενης δεκαετίας, ήταν, πέρα από την οικονομία αυτή καθ’αυτή, το αξιακό μας σύστημα. Ο ανήσυχος και δημιουργικός έλληνας, μεταμορφώθηκε σε έναν οκνηρό υποψήφιο δημόσιο υπάλληλο, το εκπαιδευτικό σύστημα κατά κανόνα, λετουργούσε σαν εκδοτήριο εισητηρίων μιας θέσης στο δημόσιο (ευρύ ή στενό δεν εχει και τόση σημασία), η γεωργία μας οδηγήθηκε στην εγκατάλειψη, η βιομηχανία ρήμαξε. Το μόνο ίσως που ευημερούσε ήταν τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα, Καθε πόλη και πανεπιστήμιο κάθε χωριό και ΤΕΙ. Οι τέχνες και τα χειρωνακτικά επαγγέλματα είχαν μπεί στο περιθώριο των επιλογών της κοινωνίας. Δημιουργήθηκε μία συνολικά υπεροπτική στάση απέναντι τους, μέχρι που η πραγματική ζωή ήρθε να ζητήσει τον λογαριασμό. Εναν λογαριασμό που καλούνται να πληρώσουν κυρίως η νεολαία, ή οποία αντίκρυσε ξαφνικά ένα δημόσιο τομέα να της κλείνει κατάμουτρα την πόρτα του και έναν ιδιωτικό τομέα με μηδενικές ευκαιρίες απασχόλησης
Μια νεολαία η οποία είχε επενδύσει σε σπουδές, τις οποίες βλέπει τώρα να απαξιώνονται σε μια οικονομία που σβήνει. Σε όλους αυτούς τους πτυχιούχους εγώ θα μπορούσα να προτείνω, σαν μία λύση, να δουν το πτυχίο τους, σαν μια βάση πάνω στην οποία μπορουν να κτίσουν ένα επάγγελμα που να τους ταιριάζει. Αντί να περιμένουν (με ότι μπορεί να σημαίνει αυτό σε ψυχολογική φθορά και χάσιμο χρόνου), μπορούν να επενδύσουν το πτυχίο τους, με κατάρτιση σε μία ειδικότητα η οποία θα του δώσει ουσιαστικό περιεχόμενο. Ενας απόφοιτος της ελληνικής φιλολογίας πχ, αντί να περιμένει έναν διορισμό που πιθανόν να μην έρθει, ή όταν θα έρθει να είναι ασύμφορος, μπορεί να καταρτισθεί σε ένα Ι.Ε.Κ., στην ειδικότητα «γραμματέας διεύθυνσης». Με τον τρόπο αυτό δημιουργεί έναν ισχυρό συνδιασμό πτυχίου και κατάρτισης. Ενας μαθηματικός μπορεί να καταρτισθεί στην ανάπτυξη και σχεδιασμό ιστοσελίδων κλπ κλπ. Τα Ι.Ε.Κ., (δημόσια και ιδιωτικά) υποστηρίζουν περίπου 200 ειδικότητες. Ας γνωριζουν, γενικά όλος ο ενεργός πληθυσμός, και όχι μόνο οι νέοι, ότι τα Ι.Ε.Κ., δημιουργήθηκαν από την Ε.Ε. το 1993, με στόχο να δημουργήσει ενιαία διαδικασία κατάρτισης και πιστοποίησης των επαγγελμάτων μεταξύ των χωρών μελών. Ετσι η διετής κατάρτιση σε ένα Ι.Ε.Κ., οδηγεί στο δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης το οποίο είναι αυτόματα αναγνωρισμένο από όλες τις χώρες της Ε.Ε.
Το Ι.Ε.Κ. της πόλης μας, πήρε την έγκριση να δημιουργήσει την ειδικότητα «Τεχνικός Σχεδίασης και Ανάπτυξης Ιστοσελίδων». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι την Δευτέρα 30/1/2012 10 πρωί έως 8 το βράδυ.
Η ειδικότητα είναι σημαντικότατη, και θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία για κάθε ενδιαφερόμενο. Ευκαιρία την οποία δεν ξέρω αν θα βρεί ξανά στην πόλη μας. Η υποστήριξη της ειδικότητας αυτής θα γίνει σε πολύ υψηλό επίπεδο λόγω του άριστου διδακτικού δυναμικού που διαθέτει η περιοχή μας.
Πληροφορίες δίνει το ΙΕΚ στο τηλέφωνο 282102015 από τις 10:00 έως τις 8:00 το βράδυ.
Με τιμή

Ο Δ/ντής του ΙΕΚ
Κιμιωνής Μανώλης

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου ανακοίνωση


A N A K O Ι Ν Ω Σ Η

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 13/11-01-2012 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, ανακοινώνουμε ότι κατά το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης 2012 Α΄ το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας προτίθεται να λειτουργήσει τα παρακάτω νέα τμήματα:
1. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή - Υπάλληλος Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας.
2. Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής.
3. Νοσηλευτική Χειρουργείου.
4. Τεχνικός Εγκατάστασης Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
(Α΄ & Γ΄ εξάμηνο).
5. Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών.
6. Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας, (security).
Οι ενδιαφερόμενοι - απόφοιτοι λυκείου - μπορούν μέχρι και τις 20-01-2012 να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου, τις εργάσιμες ημέρες, από 13:00 έως 21:00. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ο υποψήφιος σπουδαστής στην αίτησή του, να προτείνει και εναλλακτική ειδικότητα που τον ενδιαφέρει.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

Ερευνα περι πληρωμων SOS - όλη η αλήθεια για τις πληρωμες εκπαιδευτών ΔΙΕΚ

Στο παρακάτω Link βλέπετε την πορεία για την πληρωμή των εκπαιδευτών ιεκ σε όλα τα ιεκ. Όταν θα στείλει το ΥΠΕΠΘ μήνυμα στα ιεκ τότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές. Προς το παρόν αυτό γίνεται μόνο με 2 ιεκ όπως θα δείτε (Νομίζω Μέγαρα και Γαλάτσι). Μου το έστειλαν από τον ΕΟΠΠ

Στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο μπορείτε να ενημερώνεστε για τη διαδικασία καταγραφής, ελέγχου και αποστολής στο ΥΠΔΒΜΘ του φακέλου κάθε Ι.Ε.Κ.:
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AuenVqQ6wp6bdG5OM2Y1SXFxV3pCdHNrY0N5OXZmcEE&hl=el#gid=0

Στο παρακάτω κείμενο απάντηση βλεπετε το εξης τραγικό ...

Απάντηση του Φ.Σαχινίδη σε αναφορά του Μαν. Στρατάκη.

Απαντώντας σε Αναφορά του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη σχετικά με την πληρωμή των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των δημοσίων ΙΕΚ, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ.Σαχινίδης αναφέρει ότι ξεπεράστηκαν τα νομικά και άλλα κωλύματα που προέκυψαν με τη μεταφορά του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) όπου άνηκαν τα ΙΕΚ, στο Υπ.Παιδείας, και έτσι προχωράει η πληρωμή των δικαιούχων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.
Όπως αναφέρει σε γραπτή του απάντηση προς τον Μαν.Στρατάκη:
1) Σύμφωνα με το αρ.24 του ν.3879/2010, οι υποχρεώσεις του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), μετά την κατάργησή του, μεταφέρθηκαν στο Υπ.Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Κατά συνέπεια για την πληρωμή των σχετικών δαπανών εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού, που προβλέπουν μεταξύ άλλων και έλεγχο κανονικότητας (νόμιμη ανάληψη υποχρέωσης, πληρότητα δικαιολογητικών, μη παραγραφή της απαίτησης).
2) Με την 2/35715/25-5-2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών καθορίστηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή δαπανών που αφορούν αποζημιώσεις ωρομίσθιων εκπαιδευτών των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του πρώην ΟΕΕΚ.
3) α. Αμέσως μετά την έκδοση και δημοσίευση της παραπάνω απόφασης (14-6-2011) η αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) άρχισε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που απεστάλησαν από τη Δ/νση Οικονομικού του Ανωτέρω Υπουργείου.
β. Παράλληλα και για την πρόοδο της διαδικασίας, η Υπηρεσία μας έχει δώσει οδηγίες προς την ανωτέρω ΥΔΕ, τόσο για την αναπλήρωση δικαιολογητικών που ελλείπουν, όσο και για την εκκαθάριση των προαναφερόμενων δαπανών κατ' απόλυτη προτεραιότητα, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η απορρόφηση των σχετικών πιστώσεων και η πληρωμή των δικαιούχων το ταχύτερο δυνατό.
4) Ήδη μετά την ενίσχυση του προσωπικού της ΥΔΕ στο Υπ.Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των σχετικών δαπανών και κατ' επέκταση η πληρωμή των δικαιούχων προχωρεί, με ταχύ ρυθμό.

Ακόμη, ο κ.Στρατάκης έλαβε και την Απάντηση της Αναπλ.Υπουργού Παιδείας κ.Γεννηματά, η οποία αναφέρει ότι "οι εκτιμώμενες οικονομικές υποχρεώσεις του πρώην ΟΕΕΚ στους εκπαιδευτές των δημοσίων ΙΕΚ ανέρχονται στα 36.091.000 ευρώ και για το λόγο αυτό η Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων του Υπ.Παιδείας αιτήθηκε μεταφορά πιστώσεων ίση με το ποσό των εκτιμώμενων υποχρεώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η οποία και εγκρίθηκε στις 10-3-2011. Η διάθεση των πιστώσεων αυτών ανέρχεται στο 100% του ποσού".

Οπότε κινηθείτε νόμιμα για να προασπίσετε τα συμφέροντα σας.